იპოვნე სასურველი ბინა დღიურად

ქალაქი / რაიონი
აირჩიე
Close
უძრავი ქონების ტიპი
აირჩიე
Close
ფასი
აირჩიე
Close
ფართი
აირჩიე
Close
პარამეტრები
აირჩიე
Close

კონფედენციალური პოლიტიკა

1. ზოგადი პირობები

1.1. წინამდებარე ვადები და პირობები არეგულირებს ამ ვებგვერდის გამოყენების ფარგლებს. ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ სავსებით ეთანხმებით და იღებთ მოცემულ ვადებსა და პირობებს; 1.2. რეკომენდებულია, არ იქნეს ამ ვებგვერდის გამოყენება იმ პირის მიერ, რომელიც არ იღებს ხსენებულ ვადებსა და პირობებს; 1.3. ამ ვებგვერდის გამოყენების მიზნებისათვის, პირის მინიმალური ასაკი უნდა წარმოადგენდეს არა ნაკლებ 18 წელს; 1.4. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, განვახორციელოთ და შევიტანოთ ცვლილებები ამ ვადებსა და პირობებში აღნიშნული შესწორების თაობაზე გაფრთხილების გარეშე. შესწორებული ვადები და პირობები ამოქმედდება დეიდან მათი ვებგვერდზე განთავსებისა. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ვადები და პირობები ექვემდებარება შესწორებებს, რეკომენდებულია, შეამოწმოთ აღნიშნული ვებგვერდზე ყოველი სტუმრობისას. თქვენ მიერ ამ ვებგვერდის სისტემატური გამოყენება წარმოშობს ამ ვადებისა და პირობების მიღებას თქვენის მხრიდან.

 

2. ჩვენი სერვისი

 

2.1. ჩვენ გთავაზობთ დამოუკიდებელ ონლაინ სერვისს, რომლის საშუალებითაც ხდება თქვენი და მესამე მხარის ერთმანეთთან დაკავშირება, რათა მარტივად მოხდეს ორი მხარის ინტერესთა თანხვედრა უძრავი ქონების დღიურად ან/და საათობრივად გაქირავებასთან დაკავშირებით. 2.2. ჩვენს მიზანს წარმოადგენს უზრუნველგყოთ ვებგვერდზე უწყვეტი ხელმისაწვდომობით. ამასთან, არ ვიძლევით აღნიშნული უწყვეტი ხელმისაწვდომობის გარანტიას იმგვარი დაზიანების ან ნებისმიერის ისეთი ვითარების შემთხვევაში, რაც ჩვენთან არ არის დაკავშირებული. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს შევაჩეროთ, შევზღუდოთ ან შევწყვიტოთ ვებგვერდზე თქვენი დაშვება; 2.3. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე განვახორციელოთ ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაში, მასალაში, შინაარსსა თუ მონაცემებში ცვლილება, წაშლა, რედაქტირება, შესწორება ან დამატება.

 

3. ნებადართული გამოყენება

 

3.1. თქვენ უფლება გაქვთ გქონდეთ წვდომა და გამოიყენოთ ეს საიტი მხოლოდ თქვენი პირადი, არაკომერციული მიზნებისათვის, ამ ვებგვერდზე წვდომა და გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ უშუალოდ თქვენს, როგორც კერძო პირის, მიერ ან თქვენს, როგორც ბიზნეს–საქმიანობის ფაგრლებში უშუალოდ ან თქვენი სახელით ჩვენი სერვისის მაძიებლის მიერ. მკაცრად იკრძალება ამ ვებგვერდზე წვდომა და მისი გამოყენება რაიმე სხვა მინზებისათვის, თუ ეს არ წარმოადგენს თქვენს პირად და არაკომერციულ მიზანს; 3.2. აკრძალულია ამ ვებგვერდის გამოყენება: 3.2.1. ნებისმიერი უკანონო, თაღლითური ან კომერციული გზით; 3.2.2. ისეთი მიზნით, რომელშიც მოაიაზრება სხვა პირის მიმართ ზიანი, შეურაცხყოფა, მუქარა, ცილისწამება, დაშინება ან შევიწროვება ან ვებგვერდზე წვდომა და მისი გამოყენება ისეთი გზით, რაც არღვევს სხვა პირის პირად ცხოვრებას, ან თუ მასში მოაზრებულია უხამსი, შეურაცხმყოფელი, არაზუსტი, ცილისმწამებლური, არაადექვატური, არასასურველი, მიუღებელი, დისკრიმინაციული მოცემულობა, რაც ამგვარად არის განსაზღვრული ჩვენ მიერ; 3.2.3. საკუთარი ან სხვისი მონაცემთა ბაზის, ჩანაწერების ან ცნობარის შექმნა, შემოწმება, დამტკიცება, განახლება, შესწორებების შეტანა ან შეცვლა; 3.2.4. ამ ვებგვერდის ან მისი ნაწილის შეცვლა, შესწორებების შეტანა, დაზიანება ან მასზე რევერსული ინჟინერიის წარმოება; 3.2.5. რაიმე ქმედების განხორციელება, რაც არღვევს, წარმოშობს ან ახდენს მიზანშეუწონელი და არაპროპორციულად დიდი მოცულობით ჩარევას ჩვენს ტექნიკურ სისტემებსა და კომუნიკაციებში; 3.2.6. ავტომატიზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის, პროცესის, პროგრამის, რობოტის, ვებ crawler–ის, spider–ის, მონაცემების მოპოვება, trawling–ის ან სხვა ავტომატური ეკრანზე მოსმენით პროგრამული უზრუნველყოფა, პროცესის, პროგრამა ან ავტომატური ეკრანული წაკითხვის პროგრამული უზრუნველყოფის, პროცესის, პროგრამისა თუ სისტემის გამოყენება.

 

4. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

 

4.1. ამ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია, შინაარსი, მასალა ან მონაცემები წარმოადგენს ჩვენს, ჩვენი ლიცენზიარისა ან პროდუქტის მესაკუთრის საკუთრებას, რომელიც მითითებულია ვებგვერდზე. თქვენი პირადი მოხმარებისათვის, შეგიძლიათ განახორციელოთ დროებით ამობეჭდვა, ასლის მიღება, ჩამოტვირთვა ან ამონაწერის მიღება ამ ვებგვერდზე შენახული ინფორმაციის, შინაარსის, მასალისა ან მონაცემებისა, რაც, თავის მხრივ, უნდა განხორციელდეს შემდეგი პირობების შესაბამისად და გათვალისწინებით: 4.1.1. ამ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია, შინაარსი, მასალა ან მონაცემები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას რაიმე სახის კომერციული მიზნებისთვის და არ შეიძლება მათი კომერციულის სახით ექსპლოატაცია ჩვენი წერილობითი თანხმობის გარეშე; 4.1.2. დაუშვებელია თქვენ მიერ ავტომატიზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის, პროცესის, პროგრამის, რობოტის, ვებ crawler–ის, spider–ის, მონაცემების მოპოვება, trawling–ის ან სხვა ავტომატური ეკრანზე მოსმენით პროგრამული უზრუნველყოფა, პროცესის, პროგრამა ან ავტომატური ეკრანული წაკითხვის პროგრამული უზრუნველყოფის, პროცესის, პროგრამისა თუ სისტემის გამოყენება; 4.1.3. დაუშვებელია ინფორმაციის გაყიდვა ან გადაცემა მესამე მხარის მიმართ; 4.1.4. ასლი უნდა შეიცავდეს ამ ვებგვერდზე არსებულ შეტყობინებას საავტორო ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ. არ დაიშვება თქვენ მიერ საბუთების ან ამგვარი ინფორმაციის ციფრული ასლების, შინაარსის, მასალის ან მონაცემების მოდიფიცირება; 4.1.5. ჩვენი, ჩვენი ლიცენზიარის ან მომსახურების პროვაიდერების სტატუსი წარმოჩენილ უნდა იყოს იმგვარად, რომ ადასტურებდეს სათანადო ინფორმაციის, შინაარსის, მასალისა თუ მონაცემების ავტორობას; 4.2. DGIURAD.GE–ზე ყველა უფლებები გვეკუთვნის ჩვენ.

 

5. ჩვენი პასუხისმგებლობის ფარგლები

 

5.1. ჩვენს მიზანსა და ძალისხმევის საგანს წარმოადგენს, უზრუნველყოთ, რათა ამ გვერდზე მოცემული ინფორმაცია იყოს ზუსტი და განახლებადი – მასში რაიმე ცდომილების ან უზუსტობის გასწორება მოხდეს აღნიშნულის თაობაზე შეტყობიდნებიდან შესაძლო მოკლე ვადაში; 5.2. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ან ანგარიშვალდებულნი ნებისმიერი იმ დანაკარგის ან მიყენებული ზარალის გამო, რაც მოგადგებათ მესამე მხარის მიერ შეგროვებული და ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის, შინაარსის, მასალისა თუ მონაცემების გამო. ჩვენ არ ვამოწმებთ ამგვარ ინფორმაციას, შინაარსს, მასალას ან მონაცემებს, არ ვახორციელებთ მათ მონიტორინგს, არ მიმოხილავთ, არ ვახდენთ გადამოწმებასა და ინდოსირებას მათი უზუსტობის, არასრულყოფილების ან მოძველებულობის კუთხით: ინფორმაციის, შინაარსის, მასალისა თუ მონაცემების არის სიზუსტის, სისრულის, სისწორისა და განახლებადობის შემოწმება არის თქვენი პასუხისმგებლობა; 5.3. ნებისმიერი შეხედულება, მოსაზრება, რჩევა, მიმოხილვა, რეიტინგები და კომენტარები ამ ვებგვერდსა თუ მესამე მხარის მიერ მომზადებულ ვებგვერდზე (შინაარსის ჩათვლით) არ წარმოადგენს ჩვენს შეხედულებებს, მოსაზრებებს, რჩევას, მიმოხილვებსა და რეიტინგებს. ასეთი ინფორმაციას არ უნდა დაეყრდნოთ, ვინაიდან ჩვენ მიერ არ ხდება აღნიშნული მოცემულობის გადამოწმება, მონიტორინგი, განხილვა, გადამოწმება თუ ინდოსირება. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ან ანგარიშვალდებული რაიმე დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რაც შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას ამგვარ მოსაზრებებთან, შეხედულებებთან, რჩევებთან, გადამოწმებასთან, რეიტინგებთან და კომენტარებთან დაკავშირებით –მათი უზუსტობის, სისწორისა თუ არასრულყოფილების მიზეზის ჩათვლით; 5.4. ჩვენ არ ვიძლევით რაიმე გარანტიას, რომ ამ ვებგვერდზე განთავსებული ნებისმიერი მესამე მხარის ვებგვერდი ან რაიმე ინფორმაცია, შინაარსი, მასალა ან მონაცემები თავისუფალია ვირუსების, spyware–ის, სახიფათო პროგრამული უზრუნველყოფის, ტროას ვირუსის, ეგ.ქ. worm–ის, logic bomb–ის რაიმე სხვა ისეთი ტექნოლოგიისაგან, რასაც შეიძლება თან სდევდეს დაბინძურების ეფექტი, მავნე და დამღუპველი ზეგავლენა. ჩვენი რეკომენდაციით, მიზანშეწონილია მიმართოთ ვირუსის შემოწმების სათანადო პროგრამულ უზრუნველყოფას. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ან ანგარიშვალდებულნი რაიმე დანაკარგსა თუ დაზიანებაზე, თქვენ შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას მესამე მხარის მიზეზით; 5.5. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ან ანგარიშვალდებულნი რაიმე დანაკარგსა თუ დაზიანებაზე, თქვენ შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას თქვენ მიერ ამ ვებგვერდის გამოყენების გამო რაიმე იმ მიზეზით, რაც სცილდება ჩვენი მხრიდან მიზანშეწონილი კონტროლის ფარგლებს – სხვათა მიერ ელექტრონული ინფორმაციის, შინაარსის, მასალისა და მონაცემების ინტერნეტში გადაცემის, მოხსნისა თუ დეშიფრაციის ჩათვლით; 5.6. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ან ანგარიშვალდებულნი რაიმე დანაკარგსა თუ დაზიანებაზე, თქვენ შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას თქვენ მიერ ამ ვებგვერდის გამოყენების გამო (დანაზოგის, ბიზნეს–საქმიანობის, ბიზნეს–პერსპექტივების, შემოსავლის ან მოგების დაკარგვის ჩათვლით).

 

6. ჩვენი პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

 

6.1. გაითვალისწინეთ, რომ ამ ვებგვერდზე ინფორმაცია და პროდუქციისა და მომსახურების აღწერილობები არ წარმოადგენს პროდუქტების და მომსახურების ყველა თვისებებისა და პირობების სრულ აღწერილობას. ყურადღებით გაეცანით პროდუქტების და მომსახურების ყველა თვისებებასა და პირობებს მათ გამოყენებამდე; 6.2. თუ განაცხადს აკეთებთ რაიმე სახის პროდუქტსა თუ მომსახურებაზე, თქვენ იქნებით მესამე მხარესთან ხელშემკვრელი მხარე (კონტრაქტის), რომელიც (მესამე მხარე) უზრუნველგყოფთ პროდუქტით და მომსახურებით თავიანთი ვადებისა და პირობების ფარგლებში. თქვენი პირადი პასუხისმგებლობაა გაეცნოთ, გაიაზროთ და შემდეგ და დაეთანხმოთ ამ პირობებსა და ვადებს, სანამ მოცემულ კონკრეტულ პროდუქტსა თუ მომსახურებაზე დადებდეთ კონტრაქტს. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ან ანგარიშვალდებული იმ დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რაც შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას ხსენებულ პროდუქტსა და სერვისებთან დაკავშირებით მესამე მხარესთან კონტრაქტზე ხელმოწერის გამო; 6.3. ნებისმიერი შეხედულება, მოსაზრება, რჩევა ან დახმარება, რომელიც გაცემულია მესამე მხარის მიერ თქვენი მხრიდან ამ ვებგვერდის გამოყენების შემდეგ, არ წარმოადგენს ჩვენს შეხედულებებს, მოსაზრებებს, რჩევას ან დახმარებას და აღნიოშნული არ არის გადამოწმებული, შემოწმებული, განხილული, დადგენილი ან გაკონტროლებული ჩვენს მიერ. ჩვენ არ ვახდენთ ინდოსირებას, არ გავცემთ რეკომენდაციას და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარეზე, რომელიც უზრუნველგყოფთ თავისი მხარის შეხედულებებით, მოსაზრებებით, რჩევით ან დახმარებით. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ან ანგარიშვალდებული იმ დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რაც შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას ამგვარი შეხედულებების, მოსაზრებების, რჩევის ან დახმარების მიზეზით, მესამე მხარისაგან მიღებულის შეხედულებების, მოსაზრებების, რჩევის ან დახმარების, ასევე, აღნიშნულის ზუსტის, უტყუარობის, სისრულის ჩათვლით; 6.4. გაითვალისწინეთ, რომ ეს საიტი იძლევა პროდუქციის ან მომსახურების შესახებ ფართო სპექტრის ინფორმაციას; შესაძლოა, ბაზარზე არსებობდეს სხვა პროდუქცია ან მომსახურება, რომელიც არ არის ნაჩვენები ამ ვებგვერდზე და რაც შეიძლება, გაცილებით მისაღები და შესაფერისი იყოს თქვენი საჭიროებებისათვის.

 

7. თქვენი პასუხისმგებლობა

 

7.1. თქვენ ვალდებული ხართ, მიიღოთ ყველა გონივრული ზომა (მათ შორის, შესაბამისი ვირუსის შემოწმება), რათა უზრუნველყოფილ იქნეს, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია, შინაარსი, მასალა ან მონაცემები თავისუფალი იყოს ვირუსების, spyware–ს, საფრთხის შემცველი პროგრამული უზრუნველყოფის, ტროას ვირუსის, ეგ.წ. worm–ის, logic bomb–ის, და ყოველივე იმისაგან, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს დაბინძურების ეფექტი, მავნე და დამღუპველი ზეგავლენა ამ ვებგვრდის ან მისი რომელიმე ნაწილის ან მესამე მხარეების ვებგვერდების ან სხვა ტექნოლოგიის მიმართ; 7.2. თქვენ ვალდებული ხართ, შეამოწმოთ და უზრუნველყოთ, რათა თქვენს მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია, შინაარსი, მასალა ან მონაცემები იყოს სწორი, სრული, ზუსტი და თავისუფალი რაიმე სახის დეზინფორმაციისაგან, ასევე, უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ის გარემოებახც, რომ თქვენის მხრიდან არ აქვს ადგილი ყველა ამ შესაბამისი ფაქტების გამჟღავნებას. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ან ანგარიშვალდებულებას იმ დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რომელიც შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას ამ ვებგვერდზე თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის, შინაარსის, მასალის ან მონაცემების უზუსტობის, არასრულყოფილების ან შეუსაბამობის მიზეზით ან ამ ფქტების თქვენის მხრიდან გამჟღავნების შედეგად; 7.3. მანამ, სანამ მიიღებდეთ რაიმე პროდუქტს ან მომსახურებას მესამე მხარისაგან, ვალდებული ხართ, შეამოწმოთ ყველა ინფორმაცია, შინაარსი, მასალა ან მონაცემები, რომელსაც ფლობს მესამე მხარე თქვენს შესახებ, რათა გადააკონტროლოთ და დარწმუნდეთ, რომ ამგვარი ინფორმაცია, შინაარსი, მასალა ან მონაცემები არის სწორი, სრული, ზუსტი და მოკლებულია დეზინფორმაციას, ასევე, რათა დაადასტუროთ ის ფაქტიც, რომ თქვენს მირ არ ხდება ყველა ამ შესაბამისი ფაქტების გამჟღავნება. თქვენი პასუხისმგებლობაა მოახდინოთ მესამე მხარის ხელთ არსებულ ინფორმაციაში, შინაარსში, მასალასა ან მონაცემებში რაიმე ცდომილების ან შეცდომის იდენტიფიცირება და შეაბამისი გასწორება/კორექტირება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მოხდეს მესამე მხარის მიერ მოწოდებული პროდუქტის ან სერვისის გაუქმება. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ან ანგარიშვალდებულებას იმ დანაკარგის ან დაზიანების გამო, რომელიც შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას მესამე მხარის ხელთ არსებული შინაარსის, მასალის ან მონაცემების უზუსტობის, არასრულყოფილების, შეუსაბამობის ან მასში არსებული დეზინფორმაციული სახის მოცემულობის მიზეზით ან თქვენს მიერ ყველა ამ ფაქტის გაუმჟღავნელობის მიზეზით; 7.4. ამით თქვენ ეთანხმებით, რომ პასუხისმგებელი იქნებით ყველა იმ ზიანზე, დანაკარგზე, სარჩელზე, მოთხოვნზე, ვალდებულებასა თუ ხარჯზე (იურიდიული მომსახურების გონივრული მოცულობის საფასურის ჩათვლით), რომელიც შეიძლება განიცადოთ ან წარმოიშვას ამ ვებგვერდზე თქვენი ქმედების გამო.